Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa 10 Chương 2 Có Đáp Án

1/ nửa đường kính nguyên tử của những nguyên tố halogen được bố trí theo trang bị tự bớt dần trường đoản cú trái sang phải là a I, Br, Cl, F.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm hóa 10 chương 2 có đáp án

B I, Br, F, Cl. C F, Cl, Br, I. D Br, I, Cl, F. 2/ Cho thông số kỹ thuật electron nguyên tử những nguyên tố X1: 1s22s22p63s2; X2: 1s22s22p63s23p64s1; X3: 1s22s22p63s23p64s2; X : 1s22s22p63s23p5. Những nguyên tố kim loại là 4 a X1, X2, X3. B X2, X3, X4. C X1, X2, X3. D X1, X2, X4. 3/ Khi sắp xếp những nguyên tố vào bảng tuần hoàn, người ta dựa vào...


*

bµi tËp tr¾c nghiÖm HãA 10 ch-¬ng II b¶ng tuÇn hoµn c¸c nguyªn đái hãa häc 1/ bán kính nguyên tử của những nguyên tố halogen được bố trí theo trang bị tự giảm dần trường đoản cú trái sang đề xuất là a I, Br, Cl, F. B I, Br, F, Cl. C F, Cl, Br, I. D Br, I, Cl, F. 2/ Cho thông số kỹ thuật electron nguyên tử những nguyên tố X1: 1s22s22p63s2; X2: 1s22s22p63s23p64s1; X3:1s22s22p63s23p64s2; X : 1s22s22p63s23p5. Các nguyên tố kim loại là 4 a X1, X2, X3. B X2, X3, X4. C X1, X2, X3. D X1, X2, X4. 3/ Khi sắp tới xếp các nguyên tố vào bảng tuần hoàn, người ta nhờ vào a Hoá trị các nguyên tố. B cân nặng nguyên tử. C Độ âm điện. D Điện tích phân tử nhân. 4/ yếu tắc Mn có điện tích phân tử nhân là 25, thì điều khẳng định nào không nên a Là kim loại. B lớp ngoài cùng tất cả 2 electron. C bao gồm 5 electron độc thân. D lớp ngoài cùng bao gồm 13 electron. 5/ Chọn nhận định đúng a chu kỳ gồm phần đa nguyên tố mà lại nguyên tử của chúng tất cả cùng số phân lớp. B trong một chu kỳ luân hồi từ trái sang nên tính phi kim bớt dần, tính sắt kẽm kim loại tăng dần. C Số sản phẩm công nghệ tự của từng nguyên tố thông qua số hiệu nguyên tử của yếu tố đó. D chu kỳ luân hồi 4 tất cả 32 nguyên tố. 6/ Từ thông số kỹ thuật electron ta hoàn toàn có thể suy ra a Tính kim loại, phi kim của 1 nguyên tố. B địa điểm của thành phần trong bảng tuần hoàn. C Hoá trị tối đa với oxi tuyệt hiđro. D tất cả đều đúng. 7/ Điện tích phân tử nhân của nguyên tử là: X (Z = 6); Y (Z = 7); M (Z = 20); Q (Z = 19). Dấn xét làm sao sau đâyđúng a X, Y là phi kim; M, Q là kim loại. B tất cả đều là phi kim. C X, Y, Q là phi kim; M là kim loại. D X là phi kim; Y là khí hiếm; M, Q là kim loại. 8/ so sánh tính sắt kẽm kim loại của Na, Mg, Al a Mg > Al > Na. B Mg > na > Al. C Al > Mg > Na. D na > Mg > Al. 9/ đối chiếu tính phi kim của Cl, Br, I a Cl > I > Br. B Br > Cl > I. C Cl > Br > I. D I > Br > Cl.10/ tra cứu câu phát biểu sai khi nói tới chu kỳ a Trong chu kỳ 2 và 3, số electron lớp ngoài cùng tăng dần từ là 1 đến 8. B chu kỳ nào cũng mở đầu là một kim loại điển hình nổi bật và xong là một phi kim điển hình. C vào chu kỳ, các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng cao điện tích hạt nhân. D vào chu kỳ, những nguyên tử có số lớp electron bởi nhau.11/ chọn mệnh đề đúng khi nói đến 1 nguyên tử dấn hay bớt 1 số electron a lúc nguyên tử A mất bớt 1 số ít electron, nguyên tử A sẽ trở thành nguyên tử khác. B khi nguyên tử A dấn thêm 1số electron, nguyên tử A sẽ biến thành ion có điện âm (-). C lúc nguyên tử A nhận thêm 1 số electron, nguyên tử A sẽ trở thành nguyên tử khác. D khi nguyên tử A mất bớt một số ít electron, nguyên tử A sẽ biến thành ion với điện âm (-).12/ vào bảng tuần hoàn, các nguyên tố được thu xếp theo chế độ a các nguyên tố có cùng số electron hoá trị vào nguyên tử được xếp thành 1 cột. B toàn bộ đều đúng. C theo hướng tăng của điện tích hạt nhân. D các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành 1 hàng.13/ Tìm thông số kỹ thuật electron không nên a Mg (Z = 12) 1s22s22p63s2. B F- (Z = 9) 1s22s22p6. C Mg2+ (Z = 12) 1s22s22p63s23p4. D O (Z = 8) 1s22s22p4.14/ lựa chọn mệnh đề đúng a đặc thù hoá học của các nguyên tố hóa học cùng nhóm khi nào cũng như là nhau. B đặc điểm hoá học tập của yếu tố chỉ phụ thuộc vào vào cấu trúc lớp vỏ cơ mà không phụ thuộc vào vào lớpelectron ko kể cùng. C tính chất hoá học của những nguyên tố trong một chu kỳ là tương tự nhau. D tính chất hoá học của những nguyên tố nhóm A bao giờ cũng tựa như nhau.15/ trong một chu kỳ của bảng khối hệ thống tuần hoàn, lúc Z tăng dần đều thì điều xác định nào không nên a nửa đường kính nguyên tử giảm. B Tính phi kim tăng. C tích điện ion hoá tăng. D Độ âm điện giảm dần. 116/ Tìm cấu hình electron viết không đúng a Na+ (Z = 11) 1s22s22p63s2. B mãng cầu (Z = 11) 1s22s22p63s1. C F (Z = 9) 1s 22s22p5. D F- (Z = 9) 1s22s22p6. 17/ Oxit cao nhất của 1 thành phần R ứng với cách làm RO2. Vào hợp chất của nguyên tố đó với H có75%R cùng 25%H. Yếu tố R là a Magie (Mg). B Photpho (P). C Nitơ (N). D Cacbon (C). 18/ Ion X2- có thông số kỹ thuật electron phần bên ngoài cùng là 3s23p6. Cấu hình electron lớp bên ngoài cùng của nguyên tử Xlà a 3s23p6. B 4s2. C 3s23p4. D 3s23p5. 19/ đến 34,25 gam một kim loại thuộc phân nhóm IIA vào H2O thu được 5,6 lít H2 (đktc). Kim loại đó là (ChoMg = 24, Ca = 40, ba = 137, Ag = 108) a can xi (Ca). B Magie (Mg). C bạc đãi (Ag). D Bari (Ba). 39 X 20/ thông số kỹ thuật electron của nguyên tử 19 là 1s22s22p63s23p64s1. Vậy yếu tố X có điểm sáng a Số nơtron trong hạt nhân nguyên tử là 20. B X là nguyên tố kim loại có tính khử mạnh, cấu hình electron của cation X+ là 1s22s22p63s23p6. C toàn bộ đều đúng. D Thuộc chu kỳ 4, đội IA (p.n.c đội I). 21/ Nguyên tử Clo gồm số hiệu nguyên tử là 17 thì số electron đơn độc là a 3 electron độc thân. B 7 electron độc thân. C 5 electron độc thân. D 1 electron độc thân. 22/ tìm kiếm câu phạt biểu không nên khi nói tới nguyên tử magie (Mg) a trọng lượng nguyên tử Mg ngay sát bằng cân nặng ion Mg2+. B Nguyên tử Mg bao gồm số electron nhiều hơn ion Mg2+. C Nguyên tử Mg, ion Mg2+ gồm cùng đặc thù hoá học. D Nguyên tử Mg và ion Mg2+ có cùng số proton trong hạt nhân. 23/ nói đến nguyên tử nguyên tố trong và một nhóm. Lựa chọn mệnh đề sai a Nguyên tử của những nguyên tố thuộc đội A gồm số electron bên cạnh cùng thông qua số thứ từ của nhóm. B Nguyên tử của những nguyên tố vào cùng một nhóm có số electron bởi nhau. C Nguyên tử của những nguyên tố vào cùng một tổ có số electron hoá trị bằng nhau. D Số thiết bị tự của nhóm bằng hoá trị cao nhất với oxi. 24/ cấu hình electron của một ion như thể như thông số kỹ thuật electron của Ne (1s22s22p6). Vậy cấu hình electron củanguyên tử nguyên tố bao gồm lớp vỏ ko kể cùng hoàn toàn có thể là a 3s1. B 2s22p5. C toàn bộ đều đúng. D 3s2. 25/ Cho thông số kỹ thuật electron nguyên tử các nguyên tố X1: 1s22s22p63s2; X2: 1s22s22p63s23p64s1; X3:1s22s22p63s23p64s2; X4: 1s22s22p63s23p5. Các nguyên tố thuộc cùng một chu kỳ là a X3, X4. B X2, X3. C X2, X4. D X1, X3. 26/ Ion Y+ có cấu hình electron: 1s22s22p63s23p6. địa điểm của Y vào bảng khối hệ thống tuần trả là a chu kỳ luân hồi 4, team IA (p.n.c nhóm I). B chu kỳ 4, team IIA (p.n.c đội II). C chu kỳ luân hồi 3, đội IA (p.n.c nhóm I). D chu kỳ luân hồi 3, nhóm IIA (p.n.c team II). 27/ Độ âm năng lượng điện của một nguyên tử là a khả năng nhận electron để thay đổi anion. B tài năng nhường electron ở phần bên ngoài cùng mang đến nguyên tử khác. C Đặc trưng cho năng lực hút electron của nguyên tử đó khi hình thành link hoá học. D kĩ năng 2 chất phản ứng cùng với nhau dạn dĩ hay yếu. 28/ Nguyên tử của một yếu tắc có cấu hình electron là: 1s22s22p63s2 thì nguyên tố đó thuộc a team IA. B chu kỳ 2. C chu kỳ 3. D team IIIA. 29/ Các tính chất sau đây đổi khác tuần hoàn theo chiều tăng nhiều điện tích phân tử nhân của những nguyên tử cácnguyên tố hoá học, tìm kiếm câu không đúng a Độ âm điện. B Tính kim loại, tính phi kim. C nửa đường kính nguyên tử. D tất cả đều sai. 30/ Tổng số phân tử proton, nơtron, electron của nguyên tử 1 nguyên tố thuộc đội VIIA là 28. Nguyên tử khốicủa nguyên tử là a 21. B 19. C 20. D 18. 31/ bán kính nguyên tử của những nguyên tố sắt kẽm kim loại kiềm được sắp xếp theo lắp thêm tự tăng nhiều từ trái lịch sự phảinhư sau 2 a K, Rb, Cs, Li, Na. B Li, Na, K, Rb, Cs. C Li, Na, Rb, K, Cs. D Cs, Rb, K, Na, Li.32/ Anion X- với cation Y2+ số đông có thông số kỹ thuật electron phần ngoài cùng là 3s23p6. Vị trí của những nguyên tố trongbảng tuần trả là a X tất cả số sản phẩm tự 18, chu kỳ 3, đội VIA; Y có số sản phẩm công nghệ tự 20, chu kỳ 4, đội IIA. B X bao gồm số máy tự 17, chu kỳ luân hồi 4, đội VIIA; Y tất cả số thiết bị tự 20, chu kỳ luân hồi 4, đội VIIA. C X có số trang bị tự 17, chu kỳ 3, nhóm VIIA; Y gồm số thiết bị tự 20, chu kỳ luân hồi 4, đội IIA. D X có số trang bị tự 18, chu kỳ luân hồi 3, nhóm VIIA; Y bao gồm số sản phẩm tự 20, chu kỳ 3, đội IIA.33/ quý hiếm độ âm điện bớt dần theo thứ tự trường đoản cú trái sang trọng phải của những nguyên tố sắt kẽm kim loại kiềm thổ là a Be, Mg, Ca, Sr, Ba. B Ca, Mg, Be, Sr, Ba. C Ba, Sr, Mg, Be, Ca. D Ba, Sr, Ca, Mg, Be.34/ tra cứu câu đúng a kim loại yếu nhất là Franxi (Fr). B Phi kim mạnh mẽ nhất là Iot (I). C Kim loại vượt trội nhất là Li (Li). D Phi kim mạnh nhất là Flo (F).35/ vị trí của một yếu tắc trong bảng tuần hoàn cho biết a tính chất của oxit cùng hiđroxit. B toàn bộ đều đúng. C Hoá trị tối đa với oxi. D Là kim loại hay phi kim.36/ Hợp hóa học khí của nguyên tố R với hiđro tất cả công thức RH . Nguyên tố R là 2 a Silic (Si). B Clo (Cl). C sulfur (S). D Nitơ (N).37/ cấu hình của Ar là 1s22s22p63s23p6. Vậy thông số kỹ thuật electron tựa như của Ar là a F-. B Mg2+. C Ca2+. D Na+.38/ Một nhân tố ở chu kỳ luân hồi 3 đội VA, vậy cấu hình electron của nguyên tử thành phần này là a 1s22s22p63s23p5. B 1s22s22p63s13p4. C 1s22s22p63s23p3.

Xem thêm:

D 1s22s22p63s23p6.39/ Cho cấu hình electron nguyên tử của những nguyên tố X1: 1s22s22p63s2; X2: 1s22s22p63s23p64s1; X3:1s22s22p63s23p64s2; X4: 1s22s22p63s23p5. 3 nguyên tố tạo ra 3 ion thoải mái có cấu hình electron kiểu như nhau là a X1, X3, X4. B X1, X2, X4. C X1, X2, X3. D X2, X3, X4.40/ Ion X - có thông số kỹ thuật electron: 1s22s22p6. Vị trí của X vào bảng hệ thống tuần hoàn là a chu kỳ luân hồi 2, team VIB (p.n.p đội VI). B chu kỳ luân hồi 3, đội VIA (p.n.c nhóm VI). C chu kỳ 3, đội VIIA (p.n.c team VII). D chu kỳ luân hồi 2, team VIIA (p.n.c nhóm VII).41/ cực hiếm độ âm điện bớt dần theo trang bị tự từ trái sang phải của những nguyên tố của chu kỳ luân hồi 2 là a N, O, F, Li, Be, B, C. B F, O, N, C, B, Be, Li. C Be, Li, C, B, O, N, F. D Li, B, Be, N, C, F, O.42/ Trong một đội A của bảng tuần hoàn, đi từ bên trên xuống bên dưới thì điều khẳng định nào đúng a nửa đường kính nguyên tử sút dần. B nửa đường kính nguyên tử tăng dần. C Độ âm năng lượng điện tăng dần. D Tính sắt kẽm kim loại giảm dần.43/ đặc điểm nào sau đây thay đổi tuần hoàn a Số electron ngơi nghỉ vỏ nguyên tử. B khối lượng nguyên tử. C Số lớp electron. D Hoá trị cao nhất với oxi.44/ tuyên bố nào tiếp sau đây chưa thiết yếu xác. Trong chu kỳ a Đi từ trái qua phải những nguyên tố được sắp xếp theo chiều cân nặng nguyên tử tăng dần. B Đi từ bỏ trái qua cần độ âm năng lượng điện tăng dần. C Đi tự trái qua phải bán kính nguyên tử những nguyên tố bớt dần. D Đi trường đoản cú trái qua phải những nguyên tố được bố trí theo chiều năng lượng điện hạt nhân tăng dần.45/ kiếm tìm câu không nên a căn cứ vào số lớp e vào nguyên tử nhằm xếp những nguyên tố thành chu kỳ. B căn cứ vào số e phần bên ngoài cùng trong một nguyên tử để xếp các nguyên tố thành chu kỳ. C địa thế căn cứ vào số e ở lớp ngoài cùng trong một nguyên tử để xếp những nguyên tố thành đội A. D địa thế căn cứ vào số e hoá trị vào nguyên tử nhằm xếp những nguyên tố thành nhóm.46/ trong một chu kỳ luân hồi khi Z tăng thì a Hoá trị tối đa với oxi tăng từ là một đến 8. B Hoá trị cao nhất với hiđro tăng từ 1 đến 7. C Hoá trị tối đa với hiđro giảm từ 7 mang lại 1. D Hoá trị cao nhất với oxi tăng từ 1 đến 7. 39 X47/ thông số kỹ thuật electron nguyên tử của nguyên tố 19 là 1s22s22p63s23p64s1. Vậy nhân tố X có điểm lưu ý a Thuộc chu kỳ 4, đội IA. B tất cả đều đúng. C Số nơtron trong phân tử nhân nguyên tử X là 20. D Là nguyên tố khởi đầu chu kỳ 4.48/ Tìm dấn xét không nên về nguyên tử bao gồm số hiệu nguyên tử là 16 a lớp ngoài cùng có 4 e. B yếu tố này thuộc chu kỳ 3. 3 c Là nguyên tử phi kim. D nhân tố này thuộc đội VIA. 49/ vào một chu kỳ luân hồi giá trị độ âm năng lượng điện tăng theo chiều từ trái sang yêu cầu vì a Độ âm điện đặc thù cho năng lực của những nguyên tử vào phân tử hút electron về phía mình. B tất cả đều đúng. C quý hiếm độ âm điện của một nhân tố càng khủng thì tính phi kim của nhân tố càng mạnh. D Quy luật chuyển đổi độ âm điện khớp ứng với quy luật biến hóa tính phi kim của một nguyên tố. 50/ Axit nào vượt trội nhất a H2SO4. B H2SiO3. C H3PO4. D HClO4. 51/ hai đồng vị 63 và 65 của thành phần đồng có thể được xếp tại vị trí nào vào bảng tuần hoàn a cùng một chu kỳ luân hồi nhưng biện pháp nhau một ô khác. B và một ô. C nhị ô kế tỉếp nhau trong cùng một phân team chính. D nhị ô kế tiếp trong một chu kỳ. 52/ nói đến giá trị độ âm điện. Tìm dìm đinh sai a quý hiếm độ âm điện của một nguyên tố càng phệ thì tính phi kim của nó càng mạnh. B Trong một đội nhóm A theo chiều từ bên trên xuống dưới, quý giá độ âm điện của những nguyên tố giảm dần. C quý giá độ âm điện của một thành phần càng phệ thì tính sắt kẽm kim loại của nó càng mạnh. D trong một chu kỳ đi từ trái qua thanh lịch phải, giá trị độ âm điện của những nguyên tố tăng dần. 53/ yếu tố X có thông số kỹ thuật electron là 1s22s22p3. địa điểm của nhân tố này trong bảng tuần hoàn và hợpchất với H là a chu kỳ 2, team VA, XH2. B chu kỳ luân hồi 2, nhóm VA, HXO3. C chu kỳ luân hồi 2, team VA, XH3. D chu kỳ luân hồi 2, team VA, XH4. 54/ Ion Y - có thông số kỹ thuật electron: 1s22s22p63s23p6. Vị trí của nhân tố Y trong bảng tuần hoàn là a chu kỳ 4, team IA. B chu kỳ luân hồi 3, nhóm VIIA. C chu kỳ 3, đội VIA. D chu kỳ 2, team VA. 55/ search câu không nên a Bảng tuần hoàn có 7 chu kỳ. Số máy tự của chu kỳ bằng số phân lớp electron trong nguyên tử. B chu kỳ là dãy những nguyên tố nhưng nguyên tử của chúng bao gồm cùng số lớp electron. C Bảng tuần hoàn bao gồm 8 team A cùng 8 nhóm B. D Bảng tuần hoàn tất cả có những ô nguyên tố, những chu kỳ và những nhóm. 56/ Ion X2+ có thông số kỹ thuật electron 1s22s22p6. Vị trí của X vào bảng tuần hoàn là a chu kỳ luân hồi 2, đội VIIIA. B chu kỳ luân hồi 3, nhóm IIA. C chu kỳ luân hồi 2, đội VIA. D chu kỳ luân hồi 4, đội IA. 57/ Điện tích phân tử nhân của các nguyên tử là: X (Z = 6); Y (Z= 7); M (Z = 20); Q (Z = 19). Dấn xét nào đúng a X thuộc đội VA (p.n.c team V). B Q thuộc team IA (p.n.c nhóm I). C Y, M thuộc nhóm IIA (p.n.c team II). D M thuộc nhóm IIB (p.n.p team II). 58/ Điện tích hạt nhân của những nguyên tử là: X (Z = 6); Y (Z = 7); M (Z = 20); Q (Z = 19). Dìm xét làm sao đúng a Q thuộc chu kỳ luân hồi 3. B Cả 4 nguyên tố hồ hết thuộc chu kỳ 1. C Y, M thuộc chu kỳ luân hồi 3. D M, Q thuộc chu kỳ 4. 59/ Hiđroxit nào là bazơ mạnh nhất a Al(OH)3. B Be(OH)2. C NaOH. D Mg(OH)2. 60/ Biết mãng cầu (Z = 11), Mg (Z = 12), Al ( Z = 13). Vậy những ion na +, Mg2+, Al3+ có cùng a Số electron. B toàn bộ đều đúng. C Số nơtron. D Số proton. 61/ dãy gồm những ion X+, Y- cùng nguyên tử Z những có cấu hình electron 1s22s22p6 là a Na+, F-, Ne. B Li+, F-, Ne. C K+, Cl-, Ar. D Na+, Cl-, Ar. 62/ yếu tố X gồm số thứ tự Z = 16, vị trí của thành phần X trong bảng khối hệ thống tuần hoàn là a chu kỳ luân hồi 3, đội VIA. B chu kỳ 3, đội IVA. C chu kỳ luân hồi 4, team VIA. D chu kỳ luân hồi 2, nhóm IIA.¤ Đáp án của chương II: 1< 1>a... 2< 1>c... 3< 1>d... 4< 1>d... 5< 1>c... 6< 1>d... 7< 1>a... 8< 1>d... 9< 1>c... 10< 1>b... 11< 1>b... 12< 1>b... 13< 1>c... 14< 1>d... 15< 1>d... 16< 1>a... 17< 1>d... 18< 1>c... 19< 1>d... 20< 1>c... 21< 1>d... 22< 1>c... 23< 1>b... 24< 1>c... 25< 1>b... 26< 1>a... 27< 1>c... 28< 1>c... 29< 1>d... 30< 1>b... 31< 1>b... 32< 1>c... 33< 1>a... 34< 1>d... 35< 1>b... 36< 1>b... 37< 1>c... 38< 1>c... 39< 1>d... 40< 1>d... 41< 1>b... 42< 1>b... 43< 1>d... 44< 1>a... 45< 1>b... 46< 1>d... 47< 1>b... 48< 1>a... 49< 1>b... 50< 1>d... 51< 1>b... 52< 1>c... 53< 1>c... 54< 1>b... 55< 1>a... 56< 1>b... 57< 1>b... 58< 1>d... 59< 1>c... 60< 1>a... 61< 1>a... 62< 1>a... 45