Biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt theo thông tư 200

Bảng kiểm kê quỹ cần sử dụng cho tiền VNĐ là văn bạn dạng do doanh nghiệp lớn lập để đối chiếu chênh lệch về số lượng sổ sách và số lượng thực tế của quỹ tiền mặt là việt nam đồng của chúng ta đó...

Bạn đang xem: Biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt theo thông tư 200


*

1. Mục tiêu lập bảng kiểm kê quỹ

Bảng kiểm kê quỹ nhằm xác nhận tiền bởi VNĐ tồn quỹ thực tế và số thừa, thiếu đối với sổ quỹ trên các đại lý đó tăng tốc quản lý quỹ với làm các đại lý qui trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế toán số chênh lệch.

Tải mẫu: Bảng kiểm kê quỹ

Mẫu bảng kiểm kê quỹ

Đơn vi:……………………….

Bộ phận:……………………..

Mẫu số: 08a - TT

 

 

BẢNG KIỂM KÊ QUỸ

(Dùng mang lại VNĐ)

Số:.....................

Hôm nay, vào .......giờ ..........ngày ……...tháng …….....năm ............

chúng tôi gồm:

Ông/Bà: ................................................................................. đại diện thay mặt kế toán

Ông/Bà: ................................................................................. đại diện thay mặt thủ quỹ

Ông/Bà: .......................................................................... đại diện thay mặt ...................

Cùng tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt công dụng như sau:

STT

Diễn giải

Số lượng

Số tiền

A

B

1

2

I

Số dư theo sổ quỹ:

x

.....................

II

Số kiểm kê thực tế

x

.....................

1

Trong đó:

 

 

2

- Loại

.....................

.....................

3

- Loại

.....................

.....................

4

- Loại

.....................

.....................

5

- ...

Xem thêm:

.....................

.....................

III

Chênh lệch (III = I – II)

x

.....................

 

- Lý do:

+Thừa: .....................................................................................................

+ Thiếu: ....................................................................................................

- kết luận sau khi kiểm kê quỹ: .....................................................................

 

Kế toán trưởng

(Ký, chúng ta tên)

Thủ quỹ

(Ký, bọn họ tên)

Người chịu trách nhiệm kiểm kê quỹ

(Ký, bọn họ tên)

2. Phương pháp và trọng trách ghi bảng kiểm kê quỹ mẫu mã số 08a - TT

Góc trên phía trái của Biên bạn dạng kiểm kê quỹ tiền mặt nên ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng góp dấu), bộ phận.

Việc kiểm kê quỹ được triển khai định kỳ vào thời điểm cuối tháng, cuối quí, thời điểm cuối năm hoặc khi quan trọng có thể kiểm kê thốt nhiên xuất hoặc khi chuyển giao quỹ. Khi triển khai kiểm kê phải tạo Ban kiểm kê, trong đó, thủ quỹ với kế toán tiền phương diện hoặc kế toán thanh toán giao dịch là các thành viên. Biên bản kiểm kê quỹ nên ghi rõ số hiệu bệnh từ và thời khắc kiểm kê (....giờ ....ngày ....tháng ....năm ....). Trước lúc kiểm kê quỹ, thủ quỹ nên ghi sổ quỹ tất cả các phiếu thu, phiếu đưa ra và tính số dư tồn quỹ đến thời gian kiểm kê.

- Khi thực hiện kiểm kê phải thực hiện kiểm kê riêng biệt từng các loại tiền bao gồm trong quỹ.

- dòng “Số dư theo sổ quỹ”: căn cứ vào số tồn quỹ trên sổ quỹ trên ngày, giờ cùng sổ kiểm kê quỹ để ghi vào cột 2.

- dòng “Số kiểm kê thực tế”: địa thế căn cứ vào số kiểm kê thực tế để ghi theo từng các loại tiền vào cột 1 cùng tính ra tổng thể tiền nhằm ghi vào cột 2.

- dòng chênh lệch: Ghi số chênh lệch quá hoặc thiếu giữa số dư theo sổ quỹ cùng với số kiểm kê thực tế.

Trên Bảng kiểm kê quỹ buộc phải phải xác định và ghi rõ lý do gây ra quá hoặc thiếu thốn quỹ, có chủ kiến nhận xét và đề xuất của Ban kiểm kê. Bảng kiểm kê quỹ phải bao gồm chữ cam kết của thủ quỹ, trưởng ban kiểm kê với kế toán trưởng. Hồ hết khoản chênh lệch quỹ đông đảo phải báo cáo giám đốc doanh nghiệp chú ý giải quyết.

Bảng kiểm kê quỹ vị ban kiểm kê quỹ lập thành 2 bản:

- 1 bản lưu nghỉ ngơi thủ quỹ.

- 1 phiên bản lưu ở kế toán quỹ tiền khía cạnh hoặc kế toán thanh toán.

Trên đó là mẫu bảng kiểm kê quỹ được phát hành kèm theo thông tứ số 133/2016/TT-BTC của cục tài chính. Trung trung tâm kế toán Lê Ánh đã tách ra để các bạn đọc dễ dàng tải về sử dụng. Tham khảo cách thức ghi để sở hữu bảng kiểm kê quỹ chính xác

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên đào tạo các khóa học tập kế toán thực hành thực tế và làm dịch vụ kế toán tài chính thuế trọn gói tốt duy nhất thị trường

(Được huấn luyện và triển khai bởi 100% những kế toán trưởng tự 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)