Đề kiểm tra 15 phút tiếng anh lớp 6

Trong nội dung bài viết này, elafilador.net xin reviews đến thầy cô và các bạn học sinh Bài kiểm tra 15 phút lớp 6 môn giờ Anh số 2 học kì 2 bao gồm đáp án vị elafilador.net sưu tầm và đăng tải sau đây nhằm cung ứng thầy cô có nguồn tứ liệu huấn luyện và giảng dạy và ra đề, các bạn học sinh có nguồn ôn tập hữu ích. Tiếp sau đây mời thầy cô và chúng ta vào tham khảo.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 15 phút tiếng anh lớp 6


3 Đề soát sổ 15 phút tiếng Anh lớp 6 kì 2 gồm đáp án

Đề soát sổ 15 phút tiếng Anh lớp 6 học tập kì 2 tất cả đáp án - Đề số 1Đề khám nghiệm 15 phút lớp 6 môn tiếng Anh lần 4 bao gồm đáp án - Đề số 2Đề bình chọn tiếng Anh lớp 6 15 phút lần 4 có đáp án - Đề số 3

Đề soát sổ 15 phút giờ đồng hồ Anh lớp 6 học kì 2 có đáp án - Đề số 1

Choose the best options khổng lồ complete the following sentences.
1. He started his ________ when he was 20 years old.A. CongratulationB. AthleteC. CareerD. Achievement2. Tiger Woods is ________ as one of the most famous golf players.A. RegardedB. LookedC. BecomeD. Thought3. ________! You"ve passed the exam.A. Thank youB. Never mindC. CongratulationsD. You"re welcome4. She was totally ________ after finishing her performance.A. ExhaustedB. FantasticC. ExcitingD. Stressful5. Doing morning exercise keeps us ________ every day.A. TiredB. FatC. FitD. BoredComplete the sentences with and, but, so, because, although.1. I want to lớn work as an interpreter in the future, ___________ I am studying Russian.2. When she got the news from her family, she couldn"t vì chưng anything ___________ cry.3. ___________ we live in the same building, we have hardly seen each other.4. I went to lớn buy a Rolling Stones CD, ___________ the siêu thị didn"t have it.5. Anna needs some money, ___________ she took a part time job.
Complete the sentences with form of present perfect or past simple.1. We (not/ plan) _________________ our holiday yet.2. He (write) _________________ five letters. He is going lớn write another five letters.3. She (not see) _________________ him for a long time.4. I(do) _________________ my Maths homework yesterday.5. They (visit) _________________ a farm two weeks agoĐÁP ÁNChoose the best options to lớn complete the following sentences.1. C; 2. A; 3. C; 4. A; 5. C;Complete the sentences with and, but, so, because, although.1 - because; 2 - but; 3 - Although; 4 - but; 5 - so;Complete the sentences with khung of present perfect or past simple.1. We (not/ plan) ________haven"t plant_________ our holiday yet.2. He (write) ________has written_________ five letters. He is going khổng lồ write another five letters.3. She (not see) _______hasn"t seen__________ him for a long time.4. I(do) _________________ my Maths homework yesterday.5. They (visit) _________visited________ a farm two weeks ago

Đề soát sổ 15 phút lớp 6 môn giờ đồng hồ Anh lần 4 gồm đáp án - Đề số 2

Give the correct khung of the following verbs.1. He ( not go )……………….. Out last night, he ( stay )……………………….. At home.

Xem thêm:


2. …………..Lam ( learn )…………………….… English for 2 years ?- No, he ( learn )…………………. For 3 years.3. ………………….you ( wear )……………………… uniform yesterday ?- No. I ( not wear )……………………. Yesterday.4. ……….your mother ( read )…………………… book every night ?-No, she ( watch ) ………………………………TV.Rearrange the words to complete the sentences.1, lives / street / friends / Lan / Pham Van Dong / her / on / with.……………………………………………………………………………………….2, tallest / my / is / the / family / in / father/ person / my.……………………………………………………………………………………….3, lives / khổng lồ / he / next / office / his.……………………………………………………………………………………….4, did/ Who/ go/ with/ you/ out/ yesterday?……………………………………………………………………………………....5, having/ Sapa/ here!/ is/ and we"re/ so amazing/ a great time/……………………………………………………………………………………....6, The weather/ very friendly./ is/ và the local/ so cool/ are/ people/……………………………………………………………………………………....7, visited/ including mèo Cat/ some scenic/ và Ta Phin village./ We/ ethnic villages,/……………………………………………………………………………………....8,rented/ My/ have/ two bicycles./ parents/……………………………………………………………………………………....9, going/ town/ tomorrow./ lớn cycle/ around to discover/ We"re/ this lovely/……………………………………………………………………………………....ĐÁP ÁNGive the correct size of the following verbs.1 - didn"t go - stayed;2 - Have ... Learned - has learned;3 - Did ... Wear - didn"t wear;4 - Does .... Read - watches;Rearrange the words to lớn complete the sentences.1 - Lan lives on Pham Van Dong street with her friends.2 - My father is the tallest person in my family.
3 - He lives next khổng lồ his office.4 - Who did you go out with yesterday?5 - Sapa is so amazing & we"re having a great time here!6 - The weather is so cool and the local people are very friendly.7 - We visited some scenic ethnic villages including cát Cat và Ta Phin village.8 - My parents have rented two bicycles.9 - We"re going khổng lồ cycle around to lớn discover this lovely town tomorrow.

Đề kiểm soát tiếng Anh lớp 6 15 phút lần 4 bao gồm đáp án - Đề số 3

I- sắp tới xếp các từ tiếp sau đây thành 2 nhóm: Thức ăn (Food) cùng đồ uống (Drinks): (3 điểm)milk, noodles, rice, meat, orange juice, chocolates, eggs, water, iced tea, lemonade, beef, beans.FoodDrinks………………………………………………..……………………………………………….……………………………………………….………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….……………………………………………….………………………………………………
II- Khoanh tròn lời giải đúng trong số A, B, C hoặc D. (3 điểm)1. “…………….. Vì you feel?” – “I feel tired.”A. WhatB. WhenC. WhyD. How2. I’m tired. I’d lượt thích …………….. Down.A. Khổng lồ sitB. SittingC. SatD. Sits3. I …………….. Some noodles because I’m hungry.A. WouldB. Wouldn’t likeC. Would likeD. Wouldn’t4. There are …………….. Oranges on the table.A. SomeB. AnyC. AD. An5. There …………….. Some milk in the kitchen.A. AreB. BeC. AmD. Is6. There isn’t …………….. Books in this room.A. SomeB. AnyC. AD. AnIII- sắp xếp thành câu hoàn chỉnh (4 điểm)1. He/ like/ cold/ drinks/ Does?-> ...........................................................................................................................................2. Orange juice/ her/ favorite drink/ is.-> ...........................................................................................................................................3. Color/ is/ his/ What/ hair?-> ...........................................................................................................................................4. Chi/ Miss/ round/ a/ face/ has.-> ...........................................................................................................................................
ĐÁP ÁNI- chuẩn bị xếp những từ tiếp sau đây thành 2 nhóm: Thức ăn uống (Food) cùng đồ uống (Drinks): (3 điểm)FoodDrinksNoodles, rice, meat, eggs, chocolate, beef, beanMilk, orange juice, water, iced tea, lemonade
II- Khoanh tròn câu trả lời đúng trong những A, B, C hoặc D. (3 điểm)1 - D; 2 - A; 3 - C; 4 - A; 5 - D; 6 - B;III- bố trí thành câu hoàn chỉnh (4 điểm)1/ Does he lượt thích cold drink?2/ Her favorite drink is orange juice.3/ What màu sắc is his hair?4/ Miss chi has a round face.Kiểm tra 15 phút là một bề ngoài kiểm tra nhanh bài học rất có ích trong việc ghi nhớ kỹ năng ngữ pháp giờ đồng hồ Anh của bài. Đồng thời, qua đây cũng giúp chúng ta rèn luyện năng lực làm bài bác cũng như sẵn sàng kiến thức cho những kì thi như thi giữa học kì 2 hay kì thi thời điểm cuối năm quan trọng. Chúc chúng ta học tốt!Trên đây là Bộ đề đánh giá 15 phút tiếng Anh học tập kì 2 lớp 6 bao gồm đáp án. Mời chúng ta đọc tìm hiểu thêm nhiều tư liệu học xuất sắc Tiếng Anh lớp 6 không giống như: Để học giỏi Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên elafilador.net.Bên cạnh việc liên hệ với elafilador.net qua fanpage elafilador.net, mời bạn đọc tham gia đội học tập giờ Anh lớp 6 cũng tương tự tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 trên group bên trên facebook: giờ Anh THCS.Ngoài ra, elafilador.net đã thành lập group share tài liệu giờ đồng hồ Anh trung học cơ sở miễn tầm giá trên Zalo, mời độc giả click đường link: https://zalo.me/g/fdpusx941 hoặc quét mã QR dưới đây để gia nhập vào nhóm:
bài xích kiểm tra 15 phút (số 2) lớp 6 môn giờ Anh bài bác kiểm tra 15 phút (số 1) lớp 6 học kì 2 môn giờ đồng hồ Anh bao gồm đáp án