GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIẾNG ANH 6 THÍ ĐIỂM

trang web Luyện thi online miễn phí,hệ thống luyện thi trắc nghiệm trực con đường miễn phí,trắc nghiệm online, Luyện thi test thptqg miễn phí tổn https://elafilador.net/uploads/thi-online.png
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh lớp 6, cỗ đề tu dưỡng học sinh tốt tiếng Anh trọn vẹn lớp 6 PDF, cỗ đề bồi dưỡng học sinh xuất sắc tiếng Anh lớp 6, Đáp án Tuyển chọn de thi bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 6 7 8 môn tiếng Anh
*
Giáo án ôn thi học tập sinh giỏi tiếng anh lớp 6
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh lớp 6, bộ đề bồi dưỡng học sinh xuất sắc tiếng Anh trọn vẹn lớp 6 PDF, cỗ đề bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh lớp 6, Đáp án Tuyển lựa chọn de thi bồi dưỡng học sinh tốt lớp 6 7 8 môn tiếng Anh, bồi dưỡng học sinh xuất sắc tiếng Anh lớp 6 thí điểm, Ngữ pháp chuyên sâu bồi chăm sóc học sinh xuất sắc Tiếng Anh, Bồi dưỡng học sinh vào lớp 6 môn giờ Anh cơ đáp án, Đề tu dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh lớp 6​​​​​​​

Giáo án ôn thi học tập sinh giỏi tiếng anh lớp 6

Tài liệu tu dưỡng học sinh xuất sắc Tiếng Anh lớp 6

TENSES

Present simple

S + V(s-es)

(be): am- is- are

S + don’t/ doesn’t +V1

S+ am not/ isn’t/ aren’t

Do/Does + S+V1?

Am/Is/Are + S+…?

Everyday, usually, after school, never, often, sometimes, always, ...

Bạn đang xem: Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 6 thí điểm

Present

progressive

S + am/is/are + V-ing

S+am/is/are(not)+V-ing

Am/ Is/Are +S+V-ing?

Now, at the present, at the moment, at this time, Look! Listen, !Be careful!. Hurry up!

Give the correct size of these verbs:

The sun (set) ……………………………………………………………………………in the West.

It usually (rain) ……………………………………………………………………………in the summer.

They (build) …………………………………………………………………………….

Bees (make) ……………………………………………………………honey.

They (get) ……………………………………………………………………on the scale now.

The earth (circle) ………………………………………………………the Sun once every 365 days.

Rivers usually (flow) ………………………………………………… khổng lồ the sea.

Don’t worry. I (give) ……………………………him your message when I (see) ………………………… him.

Look! Jane (play) ………………………… the guitar. Hurry up! The bus (come) …………………………… .

I (not talk) …………………………………………………… to her at present.

How often………………………… she (go) ………………………… fishing?

- She (go) ……………………………………once a year.

.............. Your friends (be)………………………… students?

-Yes, they (be) ..........................

................ The children (play)………………………………………… in the park at the moment?

-No, they aren’t. They (learn) ...................................... Khổng lồ play the piano.

…………………….you (go)………………………….. To school on Sundays? – Yes, I do.

My mother (cook) ………………………………………a meal now. She ( cook)…………………… everyday.

What……………………… your mother (do)…………………………. At this time?

- She (make)………………………………a dress.

............. She often (go)…………………………… to the cinema every weekend?

I don’t know. But she always (go) ......................... To the church on Sundays.

The students (not be) ........................................... In class at present.

She always (wash) .................................... The dishes after meals.

Xem thêm:

I (do) ........................................... An exercise on the present tenses at this moment and I (think) ........................................... That I (know) ........................................... How to use it now.

My mother sometimes (buy) ........................................... Vegetables at this market.

It (rain) ........................................... Much in summer. It (rain) ........................................... Now.

Daisy (cook) ........................................... Some food in the kitchen at present. She always (cook) ........................................... In the morning.

PARTS OF SPEECH OF WORD FORMS

I. Danh trường đoản cú (Nouns):

1. Định nghĩa: Danh tự là phần đa từ dùng để chỉ sự vật, vụ việc hoặc nhỏ người.

2. Phân loại danh từ:

- Danh tự đếm được (countable nouns): book, student, table, ...

- Danh từ không đếm được (uncountable nouns): water, grass, information, ....

- Danh từ đơn (simple nouns): war (chiến tranh), bus (xe buýt), ....

- Danh từ kép (Compound nouns): world peace (hòa bình cầm cố giới), bus station (trạm xe buýt), ....

3. Chức năng:

a. Quản lý ngữ (Subject-): The children go to lớn school every day.

b. Làm tân ngữ đụng từ cùng giới từ: (Object): The mother gave a cake lớn her son

c. Làm ngã ngữ đến chủ ngữ (Sau keep / seem/ be/ feel/ look) (Complement): He is my best friend.

d. Làm bổ ngữ mang lại tân ngữ (Sau call/ select/ name/....) We điện thoại tư vấn him Tom

II. Đại tự (Pronouns):

1. Định nghĩa: Đại từ là rất nhiều từ dùng cố gắng cho danh từ.

2. Phân nhiều loại đại từ:

a. Đại từ nhân xưng (Personal pronouns): tất cả 2 loại:

- Đại từ quản lý ngữ: I/ We/ You/ They/ She/ He/ It

- Đại từ làm tân ngữ: me/ us/ you/ them/ her/ him/ it

b. Đại từ chỉ định: This/ that/ these/ those

c. Đại từ bất định: (Chỉ người) someone, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, everyone

(Chỉ vật) something, nothing, anything, everything

3. Chức năng: giống như danh từ

III. Tính từ (Adjectives):

1. Định nghĩa: là từ sử dụng để diễn tả hoặc cho thấy thêm thêm cụ thể về danh trường đoản cú .

2. Phân loại:

a. Tính tự miêu tả: size + SHAPE + AGE + màu sắc + NATIONAL + MATERIAL

. (kích thước + hình dáng + tuổi + màu + quốc tịch + hóa học liệu)

b. Tính trường đoản cú sở hữu: my/ our / your / their / her / his/ its

c. Tính tự chỉ số lượng: much/ little/ few/ a lot of / plenty of / each/ every/ another

3. Chức năng:

a. Bửa nghĩa mang lại danh từ: A beautiful girl

b. Bổ nghĩa cho đại từ: Something new

c. Đứng sau keep / seem/ be/ feel/ look... Vàbổ nghĩa cho chủ ngữ; He looks happy.

d. Đứng sau keep /make let + O + Adj vàbổ nghĩa mang đến tân ngữ. We make our parents happy.

IV. Trạng từ (Adverbs):

1. Định nghĩa: là đông đảo từ dùng để diển tả tính cách, đặc tính, nấc độ, ... Với được dùng để làm bổ nghĩa đến động từ, tính từ, trạng từ khác hoặc cho tất cả câu.

2. Phân loại:

a. Trạng tự chỉ thể cách: well, carefully, quickly, hard, fast

b. Trạng tự chỉ thời gian: early/ late / yet/ now, today, yesterday, before, after, tomorrow...

c. Trạng từ bỏ chỉ nút độ: too much/ too little/ very / extremely/ a lot / nearly

d. Trạng trường đoản cú chỉ địa điểm: here/ there/ upstairs/ at home / in the garden...

e. Trạng từ chỉ sự thường xuyên xuyên: always/ often/ usually/ sometimes/ hardly/ once a week.....